ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
การพิจารณาคำร้องบรรจุคนต่างด้าว จะต้องมีวันที่ประทับตราให้อยู่ถึงของด่านตรวจคนเข้าเมือง คงเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน
และการพิจารณาคำร้องขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าว จะต้องยื่นคำร้องภายใน 15 – 90 วันก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตเดิม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สำนักงานฯ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้วยการลดระยะเวลาพิจารณาคำร้องลงจากเดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ดังนั้น สำนักงานฯ จะพิจารณาเฉพาะคำร้องที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยจะส่งคืนทุกคำร้อง ที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
จึงขอให้บริษัทตรวจสอบเอกสารต่างๆ และข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันทุกครั้ง


กรุณาเข้าสู่ระบบ

 
 

  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน : ลืมรหัสผ่าน
  เข้าสู่ระบบ  

 
 
Copyright © 2015 Thailand Board Of Investment. All rights reserved.
Built no. R201507-3.21